Algemene voorwaarden van SALON LISBOA

Bij het maken van een afspraak, gaat u akkoord met onderstaande Algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden geldt voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SALON LISBOA en de cliënt waarop SALON LISBOA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard of zich laat behandelen door SALON LISBOA, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 - Inspanning

SALON LISBOA zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. SALON LISBOA zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. SALON LISBOA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie.

U kiest zelf voor eventueel, een kunstproduct door middel van b.v. Gel, Acryl, Prescription Nails of Shellac. Er kan altijd een afstoting of een allergische reactie of een nooit eerder zichtbaar geweest eczeem ontstaan. Het laten plaatsen van kunstnagels is dan ook geheel op eigen risico en SALON LISBOA is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel ziektes/infecties e.a. van de natuurlijke nagel.

SALON LISBOA zal met de grootste zorg en vakkundigheid uw nagels, handen en voeten behandelen. U kunt ten alle tijden verwachten dat er alles aan gedaan wordt  om beschadiging, schimmels en infecties te voorkomen. Er zijn natuurlijk altijd onvoorziene omstandigheden en met een beetje geven en nemen zal er altijd naar een passende oplossing gezocht worden.

Artikel 3 - Afspraken

1. Een afspraak die telefonisch, in de salon, per SMS, per WhatsApp of per e-mail gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.
2. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan SALON LISBOA melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag SALON LISBOA een bedrag van 25 euro aan de cliënt door berekenen. 
3. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de vestiging komt mag SALON LISBOA de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 
4. Indien de cliënt bij meer dan 20 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag SALON LISBOA de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 
5. SALON LISBOA moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
6. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

Artikel 4 - Garantie

1. SALON LISBOA geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen. Reparaties dienen te geschieden binnen 5 dagen na melding en op vertoon van een bewijs middels foto (mits de geadviseerde verzorging en gebruik in acht wordt genomen en u deze binnen uw garantie week meld). Bij reparatie op meer dan 4 nagels wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Op producten geld 14 dagen garantie. (mits dit binnen uw garantie dagen meld). 
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 13 van dit artikel. 
3. De cliënt andere producten dan door de consulente geadviseerde producten heeft gebruikt. 
4. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 
5. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd. 
6. De cliënt de producten niet volgens het advies van de consulente heeft gebruikt. 
7. Na een IPL behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
8. De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
9. De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
10. De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.
11. De cliënt jonger dan 16 jaar is.
12. De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip, 2/3 nagelbed)
13. Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters.

Artikel 5 – Nail Design

Indien SALON LISBOA een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Design ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte Nail Design motieven berust bij SALON LISBOA. Indien de cliënt de aangebrachte Nail Design laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan SALON LISBOA. SALON LISBOA mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Artikel 6 - Leeftijd

De minimale leeftijd die SALON LISBOA hanteert voor het zetten van kunstnagels is 16 jaar. Tussen 16 en 18 jaar wordt alleen gel, Prescription Nails of Shellac aangebracht, geen Acryl. Voor behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met SALON LISBOA, in goed overleg is veel mogelijk!

Artikel 7 -  Salon 

In de salon is ruimte voor maximaal 2 cliënten. Meer dan 2 cliënten worden niet in de salon toegelaten. 
Vanwege de aanwezigheid van brandgevaarlijke of anderszins schadelijke chemicaliën, scherpe, breekbare en kostbare voorwerpen worden jonge kinderen alleen na uitdrukkelijk van te voren aangevraagde toestemming toegelaten.
Mobiele telefoons zijn toegestaan (op eigen risico) bij SALON LISBOA, lange gesprekken daarentegen niet. Haal voor uw behandeling uw mobiele telefoon uit de tas. Vanwege brandgevaar is het niet toegestaan in de studio te roken.

Artikel 8 - Betaling

1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bijkomede kosten zoals verzendkosten indien van toeppassing. 
2. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met SALON LISBOA is betaling via internetbankieren of betaling in termijn mogelijk.
4. Als de betaling niet contant of via pin is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De cliënt is in gebreke gebleken bij betaling buiten de 14 dagen en geeft hierbij zelf aan de wettelijke toegestane onkosten en rente aan SALON LISBOA verschuldigd te zijn, met een minimum van 7,50 euro.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. SALON LISBOA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SALON LISBOA is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. SALON LISBOA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 
2. SALON LISBOA is niet aansprakelijk voor druk, zet en type fouten in alle communicatievormen.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van SALON LISBOA zelf.

Artikel 10 - Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week (producten binnen 2 weken) na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van SALON LISBOA. SALON LISBOA moet de klager binnen 7 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal SALON LISBOA de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. SALON LISBOA geeft geen geld retour op al gedane behandelingen. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de SALON LISBOA het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Indien SALON LISBOA en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

Artikel 11 - Beschadiging en diefstal

SALON LISBOA heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. SALON LISBOA meldt diefstal altijd bij de politie. 

Artikel 12 - Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen van het personeel onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SALON LISBOA het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Bij onvoldoende lichamelijke hygiëne mag de consulente de behandeling weigeren, echter worden de kosten van behandelen wel volledig in rekening gebracht.

Artikel 13 – Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet SALON LISBOA vóór/tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan SALON LISBOA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. SALON LISBOA neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. 

SALON LISBOA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld (en andersom) tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SALON LISBOA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. SALON LISBOA behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SALON LISBOA zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.